(dále jen „VOP“)

Poskytovatel

Všímavec, z.s., IČO: 212 56 187, se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 29680 (dále jen “Poskytovatel“ nebo „Všímavec“).

Kontaktní údaje:
Email: marketing@vsimavec.cz
Telefon: +420 731 303 720

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti vznikající mezi Poskytovatelem a uživatelem (dále jen „Uživatel“) v souvislosti s používáním produktu Všímavec prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách app.vsimavec.cz (dále jen “Aplikace”). Aplikace je vytvořena za účelem podpory psychického zdraví dětí ve školách a zahrnuje soubor videí s krátkými cvičeními, jež mohou učitelé zahrnout do běžné výuky spolu s metodikou použití těchto cvičení koncovým uživatelem.

1.2 Uživatelem se rozumí základní škola nebo jiné školské zařízení, pro které je Aplikace určena. V případě, že se uživatel neřadí do žádné z těchto kategorií, musí prokázat své propojení s projektem Všímavec (partner / ambsasador). 

1.3 Uživatel je povinen seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací v Aplikaci bere Uživatel na vědomí aktuální znění VOP a je povinen se jimi řídit.

1.4 Uživatel je povinen seznámit s obsahem těchto VOP veškeré další osoby, které budou mít zřízen vlastní přístup do Aplikace.

1.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem (ať již prostřednictvím objednávky a/nebo prostřednictvím registrace na internetových stránkách Poskytovatele) při nákupu plné verze Aplikace.

1.6. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto VOP, a že takové změny budou platné ihned po jejich zveřejnění.

2. Registrace a uživatelský účet

2.1 Registrací na internetových stránkách Aplikace získá Uživatel přístup do svého uživatelského účtu do DEMO verze Aplikace. Uživatelský účet pak umožňuje Uživateli za podmínek stanovených těmito VOP zřídit přístup do Aplikace dalším uživatelům, kteří jsou v pracovněprávním či svojí povahou obdobném vztahu vůči Uživateli (dále jako „Oprávněná osoba“).

2.2. DEMO verze aplikace je přístupná všem uživatelům uvedených v bodě 1.2 těchto VOP. Přístup do této verze Aplikace není nijak zpoplatněn ani časově omezen a obsahuje pouze omezené možství obsahu.

2.2 Ze svého uživatelského účtu může Uživatel zejména využívat funkcionalitu Aplikace a vytvářet další přístupy do Aplikace Oprávněným osobám.

2.3. Poskytovatel může Uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a Aplikaci), a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z těchto VOP.

3. Podmínky užívání

3.1 Uživatel je oprávněn Aplikaci užít výhradně pro potřeby výuky žáků Uživatele.

3.2. Uživatel je oprávněn Aplikaci užít pouze k účelu vyplývajícímu z těchto VOP.

3.3 Uživatel je oprávněn k užití Aplikace, a to pro účely využívání všech jeho funkcionalit způsoby dle těchto VOP (a případně Licenční smlouvy). Uživatel není oprávněn k rozmnožování ani rozšiřování, pronajímání či půjčování Aplikace. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci (zcela ani zčásti) jakékoliv třetí osobě. Uživatel je oprávněn postoupit Aplikaci jakékoliv třetí osobě výlučně a pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována prostřednictvím internetu a mobilních sítí, takže kvalita a dostupnost Aplikace může být ovlivněna faktory, jež jsou mimo kontrolu Poskytovatele.

3.5 Uživatel je povinen se před užíváním Aplikace seznámit s těmito VOP a se Zásady ochrany osobních údajů a Aplikaci využívat pouze v souladu s těmito dokumenty.

4. Ochrana práv poskytovatele, odpovědnost

4.1 Uživatel není oprávněn, aby vytvářel a distribuoval kopie Aplikace, se pokoušel kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, manipulovat, modifikovat, nebo přenášet Aplikaci a její obsah, vytvářel odvozená díla z Aplikace jakékoli povahy, umožňoval neoprávněným osobám přístup nebo užívání Aplikace, realizoval prodej, přeprodej, přenos, přidělení, distribuci nebo jiné komerční zneužití Aplikace nebo práva na přístup a používání Aplikace, používal Aplikaci jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v jakémkoli jiném smyslu než určeném, nebo prováděl jakýkoli nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost či jakýkoli účel, který porušuje práva třetích osob a používal Aplikaci způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu na Aplikaci nebo vést ke snížení dostupnosti nebo přístupnosti Aplikace.

4.2 Celá Aplikace, tj. všechny prvky tvořící Aplikaci (texty, obrázky, videa), její obsah a struktura obsahu a podkladový zdrojový kód jsou chráněny právními předpisy v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Uživatel není oprávněn je užívat, reprodukovat, distribuovat, pozměňovat, veřejně sdělovat, přidělovat nebo přeměňovat, ani nemá právo provádět jakýkoli jiný druh šíření, který není ze strany Poskytovatele písemně povolen.

4.3 Poskytovatel se vzdává práva na náhradu újmy, vzniklé přímo nebo nepřímo využitím Aplikace či služeb, a to v maximální možné míře povolené účinnými právními předpisy. Uživatel bere výslovně na vědomí, že Aplikace slouží jako prevence a nástroj pro zkvalitnění výuky a nenahrazuje adekvátní psychologickou péči. Veškeré riziko újmy spočívá na Uživateli.

5. Zpracování osobních údajů

5.1 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů Aplikace v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy České republiky a dbá na nejvyšší možný standard zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

5.2 Poskytovatel v rámci zpřístupnění Aplikace prohlašuje, že v souvislosti s užíváním uživatelských rozhraní dostupných na internetových stránkách app.vsimavec.cz primárně neshromažďuje žádné osobní údaje subjektů údajů, ledaže takové údaje subjekt údajů využívající Aplikaci Poskytovateli sám dobrovolně sdělí.

5.3 V případě běžného užívání internetových stránek vsimavec.cz, a tedy nikoliv v souvislosti se zpřístupněním Aplikace, shromažďuje Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů výlučně pro marketingové účely v souladu s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto VOP a který blíže upravuje pravidla, podle kterých Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

5.4. Uživatel má právo kdykoliv požádat o smazání uživatelského účtu a tím smazání osobních údajů zasláním e-mailové zprávy na adresu marketing@vsimavec.cz. 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 V průběhu poskytování Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Poskytovatel povinen Uživatele neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Poskytovatele vyrozumět e-mailovou zprávou, a to nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno.

6.2 V případě odmítnutí změny VOP je Poskytovatel povinen s okamžitou platností ukončit užívání Aplikace. V takovém případě bude ze strany Poskytovatele zrušena registrace Uživatele v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP.

6.3 Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele týkající se Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Produktu neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, mají přednost ustanovení individuální dohody.

6.4 Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Aplikace, těmito VOP (a případném uzavřením Licenční smlouvy), budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky, určenými podle adresy sídla Poskytovatele.

Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. dubna 2024.