I. Úvodní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Všímavec, zapsaný spolek, IČ 212 56 187 se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 29680 (dále jen: “Všímavec“).

2. Kontaktní údaje spolku Všímavec jsou

Email: marketing@vsimavec.cz
Telefon: +420 731 303 720

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Všímavec zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na internetových stránkách vsimavec.cz nebo osobní údaje, které Všímavec získal na základě registrace v aplikaci Všímavec.

2. Všímavec zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Licenční smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • oprávněný zájem spolku Všímavec na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky (registrace v aplikaci) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a spolkem Všímavec; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, IČO), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany spolku Všímavec plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Spolek Všímavec uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a spolkem Všímavec a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů spolek Všímavec osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé spolku Všímavec)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání aplikace / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Spolek Všímavec nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Spolek Všímavec prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Spolek Všímavec prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním internetového formuláře nebo registrací v aplikace Všímavec potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Spolek Všímavec je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste spolku Všímavec poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2024.